Błąd medyczny, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej

Pacjent lub jego rodzina może domagać się rekompensaty za nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Konsekwencją błędu może być: zakażenie, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta. Pacjent poszkodowany na skutek wystąpienia błędu medycznego lub jego najbliższa rodzina może domagać się od szpitala, lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny takich roszczeń, jak: odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, pokrycie kosztów leczenia lub przygotowania do innego zawodu, renta, ustalenia odpowiedzialności na przyszłość za skutki zdarzenia.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej
  • analizę prawną zdarzenia
  • zgłoszenie zdarzenia do jednostki odpowiedzialnej, ubezpieczyciela i reprezentację klienta na etapie przedprocesowym
  • udział w negocjacjach
  • sporządzenie pozwu, pism procesowych i pozaprocesowych (w tym w szczególności wezwania do zapłaty, odwołania od decyzji ubezpieczycieli) i reprezentację klienta na tym etapie postępowania
  • wnoszenie środków zaskarżenia – apelacji, skargi kasacyjnej
  • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i reprezentację klienta w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
  • obronę w postępowaniu karnym po stronie jednostki odpowiedzialnej za zdarzenie
  • reprezentację w postępowaniu cywilnym po stronie jednostki odpowiedzialnej za zdarzenie, w tym przede wszystkim sporządzenie odpowiedzi na pozew, przygotowanie pism procesowych