Upadłość i restrukturyzacja

Utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych oznacza istnienie stanu niewypłacalności, który to stan wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość oznacza konieczność spieniężenia majątku dłużnika i zaspokojenie wierzycieli. Istotnym jest zachowanie czujności przez osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, żeby wyeliminować ryzyko ponoszenia przez te osoby odpowiedzialności majątkowej. Alternatywą dla przedsiębiorców niewypłacalnych bądź zagrożonych stanem niewypłacalności stała się restrukturyzacja. Proces restrukturyzacji daje szansę wyjścia z problemów finansowych przy jednoczesnym poszanowaniu praw wierzycieli. Wymaga jednak od dłużników aktywnego i rzetelnego działania, którego kluczowym elementem jest wypracowanie układu, który akceptowalny będzie przez wierzycieli oraz sąd upadłościowy.  

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

 • ocenę istnienia stanu niewypłacalności bądź zagrożenia tym stanem
 • doradztwo przy podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub skorzystania z postępowania restrukturyzacyjnego
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jego niezbędnych załączników, w tym także wniosku o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych,
 • przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, negocjowanie z wierzycielami warunków układu,
 • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzacyjnym, w tym w kontaktach z syndykiem, zarządcą lub nadzorcą, udział w rozprawach sądowych, w kontaktach z wierzycielami,
 • ocenę działań syndyka, zarządcy lub nadzorcy
 • obronę interesów osób zobligowanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przed działaniami wierzycieli zmierzającymi do ustalenia ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki
 • upadłość konsumencką 

Windykacja należności

Funkcjonowanie przedsiębiorcy, zarówno osoby fizycznej, jak i prawnej czy też jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną prowadzących działalność gospodarczą, wiąże się często z koniecznością prowadzenia działań windykacyjnych. Udział Kancelarii w tym procesie poprzez reprezentowanie klienta istotnie zwiększa szanse na skuteczne i szybsze odzyskanie należności. Często już samo monitowanie dłużników na etapie przedsądowym daje wymierne korzyści. Dłużnik otrzymując wezwanie do zapłaty od adwokata czy radcy prawnego działa pod większą presją zaspokojenia należności, gdyż rygor skierowania sprawy na drogę sądową i konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów staje się bardzo realny. W procesie windykacyjnym kluczową rolę odgrywa czas, gdyż przyczyną występowania zaległości jest powstający stan niewypłacalności dłużnika. Opóźnienie procesu windykacyjnego oznaczać może konieczność mierzenia się z upadłością dłużnika, a ta dla wierzyciela oznacza zdecydowanie wydłużony czas oczekiwania na zaspokojenie należności lub nawet zaprzepaszczenie szansy na jej odzyskanie.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

 • przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • prowadzenie negocjacji
 • przygotowanie i negocjowanie ugód pozasądowych
 • sporządzanie i składanie pozwów w postępowaniu nakazowym lub upominawczym
 • składanie wniosków egzekucyjnych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach egzekucyjnych
 • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika

Obsługa syndyków

Sprawowanie przez doradców restrukturyzacyjnych (syndyków) nieodzownie wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy prawniczej zarówno tej instytucjonalnej, proceduralnej dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak i tej ogólnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dłużnika czy kontraktowej. Doradca restrukturyzacyjny pełniąc powyższe funkcje nierzadko wykonać musi audyt prawny przedsiębiorstwa dłużnika, który polega na podjęciu szeregu działań m.in.: przeprowadzeniu analiz prawnych, weryfikacji dokumentacji (akt sądowych, administracyjnych, rejestrowych, ksiąg wieczystych, umów), przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami dłużnika,  oględzin miejsc pracy i produkcji, ustaleniu stanu prawnego ruchomości i nieruchomości. Szczególne znaczenie ma także ocena umów pod kątem ewentualnego pokrzywdzenia nimi wierzycieli i przygotowanie oraz prowadzenie procesów z tzw. skargi pauliańskiej.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

 • przeprowadzenie audytu prawnego przedsiębiorstwa dłużnika
 • sporządzenie listy wierzytelności i ocenę zasadności zgłaszanych wierzytelności
 • przygotowywanie odpowiedzi na sprzeciwy
 • dochodzenie wierzytelności dłużnika, reprezentowanie syndyka w postępowaniach sądowych,
 • reprezentowanie syndyka w postępowaniach administracyjnych (podatkowych) i sądowo-administracyjnych
 • reprezentowanie syndyka w postępowaniach egzekucyjnych
 • analizę dokonanych przez dłużnika czynności prawnych z uwzględnieniem potencjalnego pokrzywdzenia wierzycieli, przygotowywanie pozwów i reprezentowanie syndyka w postępowaniach ze skargi pauliańskiej