Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe wpisane w szeroko rozumianą spółdzielczość są podmiotami, którym poświęcone są regulacje przede wszystkim Prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. O ile Prawo spółdzielcze reguluje podstawowe kwestie związane z powstaniem, funkcjonowaniem oraz zakończeniem bytu prawnego spółdzielni, o tyle ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadza szczególne uprawnienia i obowiązki związane z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej, a także statuuje, odrębnie od uregulowań Kodeksu cywilnego, spółdzielcze prawa do lokali oraz prawo odrębnej własności. Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych wymaga znajomości szczegółowych uregulowań dotyczących zarówno sfery korporacyjnej jak i  prawnorzeczowej, a także zrozumienia specyfiki działalności tych podmiotów.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • wsparcie organów (zarząd, rada nadzorcza) przy tworzeniu i opiniowaniu uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych
  • udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów spółdzielni
  • wsparcie zarządu oraz pracowników w bieżącej działalności spółdzielni
  • przygotowywanie, opiniowania i negocjowanie umów zawieranych przez spółdzielnię
  • windykację należności, zarówno na etapie przedprocesowym jak i w postępowaniach sądowych
  • prowadzenie innych niż windykacyjne spraw sądowych
  • zastępstwo przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych, a na dalszym etapie w postępowaniach sądowo-administracyjnych
  • zastępstwo przed sądem rejestrowym