Podatki

Odpowiednia analiza prawno-podatkowa firmy niejednokrotnie pozwala na zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka stwierdzenia nieprawidłowości przez organy krajowej administracji skarbowej. W związku z prowadzonymi w przedsiębiorstwie kontrolami podatkowymi lub wszczętymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi, nieodzowna jest pomoc doświadczonego prawnika, który dokona analizy prawno-podatkowej sprawy, wskaże istniejące ryzyka i nieprawidłowości, a także doradzi strategię działania w toku prowadzonych postępowań. Pomoc prawna w kontaktach z organami KAS oraz udział w postępowaniach ustanowionego pełnomocnika przyczynia się do zwiększenia gwarancji procesowych w toku postępowania. W przypadku niekorzystnej dla firmy decyzji podatkowej istnieje możliwość jej wzruszenia w drodze kontroli sądowo-administracyjnej. Wniesienie skutecznego środka zaskarżenia na nieprawidłowe rozstrzygnięcie organów KAS wielokrotnie doprowadza do wygranej – wyeliminowania wadliwych decyzji z obrotu oraz uniknięcia przez firmy niekorzystnych skutków przedmiotowych decyzji podatkowych.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • sporządzanie opinii prawno-podatkowych w zakresie VAT, PIT, CIT oraz podatku od nieruchomości
  • pomoc prawną w sporach z organami Krajowej Administracji Skarbowej (Naczelnikami Urzędów Skarbowych, Naczelnikami Urzędów Celno-Skarbowych, Dyrektorami Izb Administracji Skarbowej) w zakresie postępowań kontrolnych i podatkowych
  • reprezentację (udział w charakterze pełnomocnika) w postępowaniach kontrolnych i podatkowych
  • reprezentację (udział w charakterze pełnomocnika) w postępowaniach sądowo-administracyjnych
  • doradztwo w wyborze odpowiedniej strategii procesowej oraz uczestnictwo w czynnościach prowadzonych przez organy w toku postępowań, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych
  • wnoszenie środków zaskarżenia – zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania od decyzji podatkowych, skarg i skarg kasacyjnych
  • obronę w postępowaniach karno-skarbowych