Obrót wierzytelnościami

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalny jest obrót wierzytelnościami z pewnymi ograniczeniami. Cesja wierzytelności (zmiana wierzyciela) wpływa nie tylko na prawa i obowiązki dłużnika, ale również na sytuację następcy prawnego wierzyciela (cesjonariusza) i poprzednika prawnego (cedenta). W umowie przelewu wierzytelności niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie interesów danego podmiotu, gdyż skutki prawne zapisów umownych, w szczególności wskazanych tam praw i obowiązków podmiotów, oznaczenie wierzytelności i dłużnika, mogą mieć daleko idące konsekwencje w toku dalszego procesu dochodzenia wierzytelności przeciwko dłużnikowi.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • przygotowanie projektu umowy przelewu wierzytelności
  • analizę prawną umowy przelewu wierzytelności
  • udział w negocjacjach i spotkaniach roboczych na etapie poprzedzającym zawarcie umowy
  • złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela i prowadzenie sprawy
  • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i jej prowadzenie
  • wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego (pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, powództwo ekscydencyjne)
  • wnoszenie środków zaskarżenia – skargi na orzeczenie referendarza sądowego, skargi na czynności komornika, zażalenie na postanowienie sądu, apelacja