M&A i prawo spółek

Odpowiednie wsparcie w zakresie prawa korporacyjnego i gospodarczego pozwala na zmniejszenie ryzyk i błędów związanych z funkcjonowaniem spółki na rynku, a także na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń. W efekcie ułatwia prowadzenie działalności i zarządzanie spółką stanowiąc o zabezpieczeniu interesów spółki, jej wspólników oraz o możliwości rozwoju. W związku z nieustannie zachodzącymi zmianami na rynku bieżące doradztwo prawne pozwala również na odpowiednią reakcję i reorganizację prowadzonej działalności czy też podjęcie decyzji o likwidacji, restrukturyzacji lub ogłoszeniu upadłości spółki. Pozwala również na uprzednie zaplanowanie sukcesji spółki.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

 • zakładanie spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych)
 • wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, planowanego przedsięwzięcia, modelu rozwoju działalności
 • negocjacje porozumień pomiędzy wspólnikami
 • przygotowanie statutu spółki oraz zawarcie umowy w formie aktu notarialnego
 • rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • doradztwo przy rozpoczęciu działalności w zakresie wymogów Urzędu Skarbowego, ZUS i GUS
 • bieżącą obsługę spółki:
  • zapewnienie ładu korporacyjnego
  • wsparcie dla organów spółek – zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia, w tym sporządzanie dokumentacji (protokoły posiedzeń, regulaminy, projekty uchwał, zmiany umowy spółki)
  • opiniowanie istotnych decyzji spółki (podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, zmiana struktury właścicielskiej, nowy projekt biznesowy, zmiana przedmiotu działalności, zapewnienie wsparcia finansowego)
  • wsparcie przy rozwiązywaniu konfliktów między wspólnikami (porozumienia, zbycie udziałów, działalność konkurencyjna, naruszenie interesów i działanie na szkodę spółki)
  • obsługa sporów z kontrahentami i organami administracji publicznej, udział w negocjacjach, zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym w zakresie dochodzenia należności i roszczeń z tytułu niewykonanie lub nienależytego wykonania umów
  • opiniowanie i negocjowanie kontraktów handlowych i innych umów cywilnoprawnych: z wykonawcami, podwykonawcami, zamawiającymi (umowy o współpracy, zlecenia, o dzieło, sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, leasingu, przeniesienia praw autorskich, o poufności, o zakazie konkurencji, umów o pracę kontraktów menadżerskich)
  • zabezpieczenie interesów i praw spółki (autorskie prawa majątkowe, znaki towarowe, patenty, tajemnica przedsiębiorstw, poufność, zakaz konkurencji)
 • przekształcenia spółek, łączenia, podziały, przejęcia
 • likwidację spółek, restrukturyzację, upadłości
 • doradztwo w kwestiach sukcesji