Audyt prawny

Audyt związany z oceną prawidłowości i efektywności organizacji prawnej firmy, planowaną transakcją – przejęciem spółki, nabyciem jej udziałów lub akcji, nabyciem nieruchomości lub objęciem funkcji zarządczych w organach spółki jest koniecznością. W celu zdiagnozowania, oceny ryzyk związanych z aktywnościami podejmowanymi w biznesie, a także w celu zabezpieczania się przed negatywnymi skutkami własnych działań lub zaniechań, warto przeprowadzić audyt prawny i/lub podatkowy. 

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia całościowe lub częściowe badanie biznesu pod względem prawnym (legal due diligence):

 • weryfikację dokumentacji (akt rejestrowych, ksiąg wieczystych, spraw sądowych i administracyjnych, umów), dokonanie analiz prawnych, przeprowadzenia rozmów z kadrą zarządzającą, badanie stanu prawnego ruchomości, nieruchomości, a także badanie legalności prowadzonej działalności
 • weryfikację stanu prawnego przedmiotu audytu (przedsiębiorstwa, nieruchomości, kontrahenta) w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ryzyk oraz wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości
 • sporządzenie sprawozdania (raportu) zawierającego opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem, wykryte nieprawidłowości, braki i zidentyfikowane ryzyka prawne oraz rekomendacje
 • weryfikację kluczowych obszarów działalności audytowanego podmiotu:
  • obowiązujących przepisów – ustawodawstwa dotyczącego działalności badanej firmy
  • istniejącej struktury właścicielskiej (wspólników, akcjonariuszy), zagadnień korporacyjnych (związanych z organizacją i funkcjonowaniem spółki)
  • umów zawartych z członkami organów podmiotu, wspólnikami, akcjonariuszami oraz podmiotami powiązanymi
  • umów zawartych z kontrahentami
  • istniejących sporów, trwających postępowań sądowych, administracyjnych (podatkowych), sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych, zawartych ugód
  • kwestii pracowniczych
  • spraw związanych z prawami własności intelektualnej
  • zobowiązań i obciążeń spółki, w tym udzielonych gwarancji, poręczeń i weksli, ustanowionych hipotek
  • spraw konsumenckich
  • zobowiązań administracyjno-prawnych (publiczno-prawnych)
  • posiadanych decyzji administracyjnych (koncesji, zgód, pozwoleń)
  • realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
  • realizacji udzielonych zamówień publicznych
  • zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  • stanu prawnego nieruchomości, majątku firmy
  • procedur, regulaminów, przyjętych praktyk