Postępowania sądowe

Kiedy negocjacje, czy inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów nie dadzą satysfakcjonujących rezultatów, pozostaje droga sądowa. Kwestią kluczową jest przygotowanie się do procesu – szczegółowe omówienie z Klientem okoliczności faktycznych mających znaczenie dla przyszłego rozstrzygnięcia sprawy, analiza dokumentów, precyzyjne wyselekcjonowanie dowodów, które następnie zaofiarowane zostaną sądowi do przeprowadzenia w procesie. Kiedy czynności przygotowawcze prowadzą do wniosku, że inicjowanie procesu obarczone jest ryzykiem uznania przez sąd powództwa za bezzasadne, rzetelnie informujemy o tym klienta, aby dać mu możliwość podjęcia decyzji co do ryzyka i inwestowania środków na prowadzenie procesu.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • udział w czynnościach przedprocesowych ukierunkowanych na pozasądowe rozwiązanie sporu
  • przygotowanie do procesu, ocenę zasadności roszczeń i potencjalnych ryzyk
  • sporządzenie i wniesienie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
  • sporządzenie i wniesienie pozwu, a po stronie pozwanej odpowiedzi na pozew
  • reprezentowanie klienta na rozprawach
  • sporządzanie i składanie dalszych pism procesowych
  • sporządzanie środków zaskarżenia lub odpowiedzi na nie