Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga niejednokrotnie kontaktu z organami administracji publicznej. Niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie interesów firmy w związku z rozstrzygnięciami organów, których skutki prawne mogą mieć daleko idące konsekwencje dla dalszego rozwoju prowadzonej działalności. Zapewnienie czynnego udziału w takich postępowaniach, gwarancji procesowych, dobór odpowiedniej strategii postępowania stanowi niezbędny warunek należytego zabezpieczenia interesów. Kancelaria świadczy usługi w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, towarzysząc klientom w każdej sytuacji prawno-biznesowej.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

  • pomoc prawną w sporach z organami administracji publicznej (prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, wywłaszczenia, odszkodowania, kary administracyjne, prawo podatkowe)
  • zastępstwo procesowe (jako pełnomocnicy) w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej – uczestnictwo w czynnościach prowadzonych przez organy w toku postępowań, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych
  • zastępstwo procesowe (jako pełnomocnicy) w postępowaniach sądowo-administracyjnych – przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sadem Administracyjnym
  • analizę prawną i doradztwo w wyborze odpowiedniej strategii procesowej
  • wnoszenie środków zaskarżenia – odwołań od decyzji organów administracji publicznej, sporządzanie skarg i sprzeciwów od decyzji organów administracji publicznej, a także skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych