Prawo pracy

Wieloletnie doświadczenie związane z obsługą klientów z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych pozwala na zaoferowanie praktycznych i konkretnych rozwiązań, indywidualnie dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Działamy zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników.

Zespół Kancelarii w ramach świadczonych usług zapewnia:

 • opiniowanie, przygotowanie i negocjowanie kontraktów handlowych i innych umów cywilnoprawnych, aneksów, umów o pracę, o współpracy, umów zlecenia, umów o dzieło, przeniesienia praw autorskich, o poufności, o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich
 • przygotowanie i opiniowanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagrodzeń
 • przygotowanie i negocjowanie ugód pozasądowych i sądowych
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji dowodowej
 • opiniowanie w zakresie stosowania przepisów obowiązującego prawa, sporządzanie pisemnych opinii prawnych
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach egzekucyjnych, w szczególności sporządzanie pozwu, odpowiedzi na pozew, pism procesowych
 • wnoszenie środków zaskarżenia – odwołania od decyzji organów rentowych, apelacji, skargi kasacyjnej
 • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i reprezentację klienta w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • obronę w postępowaniu karnym
 • przygotowanie sprzeciwu i pozwu o uchylenie zastosowanej wobec pracownika kary porządkowej i reprezentację klienta na tym etapie postępowania
 • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę
 • przygotowanie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienia dyscyplinarnego)
 • przygotowanie oświadczenia o uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli
 • przygotowanie wniosku i pozwu o sprostowanie świadectwa pracy, a także pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy
 • dochodzenie odprawy, wypłaty odszkodowań, zaległego wynagrodzenia
 • przygotowanie odwołania od oceny rocznej
 • ustalenie istnienia stosunku pracy lub treści stosunku pracy
 • przygotowanie i opiniowanie umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także dochodzenie zwrotu kosztów poniesionych na ten cel. Obrona pracownika przed roszczeniami pracodawcy dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • pomoc w zakresie odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy