Wydłużona ochrona przedemerytalna pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego

06.10.2019

Wydłużona ochrona przedemerytalna pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego

Marzena Klimek

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy - Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

W związku z powrotem, w wyniku nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS dokonanej ustawą z 16.11.2016r., do niższego wieku emerytalnego, ochrona będzie obejmowała:

  • Kobiety – pracownice w wieku 56-60 lat i
  • Mężczyzn – pracowników w wieku 61-65 lat.

Podnieść jednak należy, że w związku ze skróceniem wieku emerytalnego wynikającego z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa z 16.11.2016r.), która weszła w życie 01 października 2017r., ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę może trwać nawet po osiągnięciu określonego w nowelizacji, obniżonego wieku emerytalnego.

Powyższe rozwiązanie uznać należy za zasadne, a to z uwagi na okoliczność, że obniżenie wieku emerytalnego oznaczałoby skrócenie okresu trwania ochrony przedemerytalnej dla pracowników, którzy już są w wieku przedemerytalnym albo nabyliby prawo do emerytury w okresie krótszym niż w ciągu 4 lat licząc od dnia wejście w życie ustawy nowelizującej.

Celem zatem przepisu przejściowego ustawy z 16.11.2016r. było zapobiegnięcie powyższym negatywnym konsekwencjom i udzielenie ochrony trwałości stosunków pracy dla pracowników, którzy pomimo uzyskania obniżonego wieku emerytalnego, nie chcieliby skorzystać z tego prawa.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 28 ustawy z 16.11.2016r. - pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 01.10.2017r.) są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 Kodeks pracy, lub osoby, które byłyby objęte taką ochroną, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy korzystają z ochrony przedemerytalnej, do osiągnięcia wieku emerytalnego sprzed zmian wynikających z nowelizacji.

Tym samym ustawodawca zapobiegł skróceniu ochrony przedemerytalnej dla tej grupy pracowników.

Kolejny przepis przejściowy - art. 29 ustawy z 16.11.2016r., stanowi, że - pracownicy i inne osoby, którzy w dniu 01.10.2017r. nie są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 Kodeks pracy i osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat licząc od 01.10.2017r. (tj. w okresie między 01.10.2017r., a 01.10.2021r.), podlegają ochronie przedemerytalnej, przez okres 4 lat, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 01.10.2021r.), także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że na długość ochrony przedemerytalnej nie będzie mieć wpływu fakt, że upływ czteroletniego okresu ochronnego przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn.

Tym samym ochrona stosunku pracy została wydłużona na mocy przepisów przejściowych ustawy z 16.11.2016 r.