Oferta

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Koncentrujemy się na obsłudze prawnej przedsiębiorców, świadcząc pomoc na podstawie umów stałej obsługi prawnej oraz umów, których przedmiotem jest określona, jednorazowa usługa.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, usługi dotyczyć mogą takich dziedzin prawa jak:

Prawo cywilne (materialne i procesowe),
Prawo karne (materialne i procesowe),
Prawo administracyjne (materialne i procesowe),
Prawo gospodarcze,
Prawo pracy,
Prawo podatkowe,
Prawo budowlane,
Prawo energetyczne,
Prawo zamówień publicznych,
Prawo autorskie i własności przemysłowej.

W ramach wyżej wymienionych dziedzin prawa pomagamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w następujący sposób:

- udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych, podczas spotkań oraz drogą telefoniczną i za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- obsługa wewnętrzna przedsiębiorców, w tym sporządzanie wniosków do właściwych rejestrów przedsiębiorców (Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy) oraz reprezentacja przed właściwymi organami,

- sporządzanie oraz zmiany umów spółek, obsługa organów spółek,

- sporządzanie umów, analiza treści umów, udział w negocjacjach treści umów,

- udział w prowadzeniu postępowań polubownych zmierzających do rozstrzygnięcia sporu między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami, a ich Klientami, reprezentacja przed organami państwowymi (sądami powszechnymi, organami administracji publicznej),

- prowadzenie postępowań windykacyjnych (o zapłatę),

- sporządzanie regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy,

- udział w procedurze zmiany formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa, w tym doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

powrót

ul. Tęczowa 80/2B,
53-603 Wrocław,
tel/fax 713430925
biuro@kz-prawnicy.pl
Fotografie: Mateusz Palka
mateuszpalka.blogspot.com

Wszelkie prawa zastrzeżone-2017 KZ-Prawnicy